tel. 051 26 75 50 Hugo Verrieststraat 68 | Roeselare | info@sgr26.be

Wervingsambten

Officieel kandideren, is noodzakelijk!

  • Voor wie niet vastbenoemd is en volgend schooljaar in scholengroep 26 wil werken!

Tijdelijke aanstellingen in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn onderhevig aan de bepalingen van het Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (DRP) van 27 maart 1991.
Als u wil lesgeven, een administratieve of ondersteunende functie in een school of instelling ambieert of in het centrum voor leerlingenbegeleiding van scholengroep Mandel & Leie wenst aangesteld te worden, dan moet u om in aanmerking te komen voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt, vóór 15 juni elektronisch kandideren via de website van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (www.go-jobs.be).

Aanmelden in Elektronisch kandideren tijdelijken kan met de eID kaartlezer, via de ITSME-app of met je token. Ondervind je nog problemen met aanmelden dan kan u ons steeds contacteren:

Ine Braekevelt 051 26 75 59 0498 15 22 95 ine.braekevelt@sgr26.be
Steffie Terras 051 26 75 63 0476 35 93 01 steffie.terras@sgr26.be
Sofie Boving 051 26 75 84 0479 73 00 42 sofie.boving@sgr26.be

Een kandidatuur is geldig voor één schooljaar en moet jaarlijks – vóór 15 juni – ingediend worden. Aanvragen die vanaf 15 juni worden ingediend, worden beschouwd als laattijdige of spontane sollicitaties, waaraan een lage prioriteit wordt gekoppeld.

  • Wie in het schooljaar 2020-2021 het laatste jaar van zijn schoolstudies zal beëindigen

kan zich kandidaat stellen voor een tijdelijke aanstelling. In de daartoe voorziene rubriek in de webtoepassing vermeldt u dat u laatstejaarsstudent bent. Op het moment van de aanstelling moet u uiteraard in het bezit zijn van een bekwaamheidsbewijs dat voor het betrokken ambt is vastgelegd. Om voor een tijdelijke aanstelling in aanmerking te komen, moet u bijkomend uiterlijk op 15 oktober rechtstreeks scholengroep Mandel & Leie op de hoogte brengen dat u aan de aanstellingsvoorwaarden voldoet.

  • Bent u vastbenoemd, maar ambieert u een tijdelijke aanstelling in een ander wervingsambt

dan het ambt van u vaste benoeming of in een andere instelling dan de instelling van affectatie? Dan moet u daarvoor ook elektronisch kandideren. Op het moment van de aanstelling moet u uiteraard steeds in het bezit zijn van een bekwaamheidsbewijs dat voor het betrokken ambt is vastgelegd.

Als u uw kandidatuur correct hebt ingediend, komt u in aanmerking voor een tijdelijke aanstelling in alle instellingen van de scholengroep en alle geselecteerde wervingsambten waarvoor u de aanvraag hebt ingediend.

  • Leerkrachten levensbeschouwelijke opvoeding

Godsdienstleerkrachten, leermeesters niet-confessionele zedenleer en leraren niet-confessionele zedenleer moeten ook elektronisch kandideren voor een tijdelijke aanstelling.
De werving van leerkrachten levensbeschouwelijk onderricht behoort tot de bevoegdheid van de directeur, op voordracht van de bevoegde instantie van de betrokken godsdienst of de bevoegde instantie van de niet-confessionele zedenleer (DRP art. 17, §5)

  • Uw aanvraag voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Om uw recht op een aanstelling van doorlopende duur te verkrijgen, moet u gebruik maken van het standaardformulier ‘Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur’. Dit formulier is vanaf 23 april verkrijgbaar op uw schoolsecretariaat of u kan het downloaden op de website van Scholengroep Mandel & Leie.

TADD Docmenten

Het decreet rechtpositie bepaalt dat de aanvraag vóór 15 juni aangetekend moet worden verstuurd naar de Raad van Bestuur van Scholengroep Mandel & Leie, Hugo Verrieststraat 68 te Roeselare t.a.v. algemeen directeur Diter Den Baes.
De poststempel geldt als bewijs dat de aanvraag voor 15 juni werd opgestuurd.
Het is van het grootste belang dat u het aanvraagformulier correct en volledig invult, zo niet kan de geldigheid van uw kandidatuur in het gedrang komen.

Binnen onze scholengroep kan u niet elektronisch kandideren voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur.

Als u in een of meer instellingen van scholengroep Mandel & Leie één keer effectief werd aangesteld voor doorlopende duur, dan geldt dit vanaf dat ogenblik als een over de schooljaren heen doorlopende kandidatuur voor dat ambt. In dit geval moet u dus geen nieuwe kandidatuurstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur indienen.
Door een aanvraag voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in te dienen, voldoet u ook aan de voorwaarden voor een (gewone) tijdelijke aanstelling. U bent niet verplicht een afzonderlijke elektronische aanvraag voor een tijdelijke aanstelling in te dienen, tenzij u voor een ander ambt in aanmerking wenst te komen dan datgene waarvoor u TADD-gerechtigd bent of indien u bij een andere scholengroep wil kandideren voor een tijdelijke aanstelling.

Wanneer u uw recht op een doorlopende aanstelling wil uitbreiden naar een ander ambt/vak waarvoor u geen vereist, maar een voldoend geacht diploma bezit, moet u een nieuwe TADD-aanvraag indienen. Als u gedeeltelijke vastbenoemd bent en voor het resterende deel van u opdracht minstens 1 keer als TADD-er bent aangesteld, hoeft u daarvoor geen TADD-aanvraag meer in te dienen. Voor uitbreiding van uw vaste benoeming moet u aan de TADD-voorwaarden voldoen. Tevens moet u voorafgaand aan de uitbreiding van de vaste benoeming minstens voor 1 uur als TADD-er zijn aangesteld in de scholengemeenschap en in het ambt waarvoor u de uitbreiding wenst.

Wanneer u als TADD’er gedurende vijf opeenvolgende schooljaren geen gebruik maakt van uw recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, dan vervalt dit recht.

  • Vast benoemd worden is voor de meeste personeelsleden een onderdeel van de beroepsloopbaan

Oplijsting vacante betrekkingen!
De vacante betrekkingen worden opgelijst op basis van de situatie op de bepaalde datum voor de procedure. In de benoemingsrondes bedoelen wij met ‘vacante betrekkingen’ die betrekkingen die aangeboden worden voor vaste benoeming. In principe zijn dat alle betrekking die niet aan een vast benoemd personeelsleden zijn toegewezen.

Daarnaast kan er bij scholengroep Mandel & Leie maandelijks een nieuwe affectatie/mutatie toegekend worden. Dit enkel aan het personeelslid dat reeds in de functie tewerk gesteld is. Dit kan enkel met akkoord van alle betrokkenen.

Inlichtingen:
Inlichtingen over deze oproep kunnen worden verkregen bij Ine Braekevelt / Steffie Terras.
Tel. 051 56 75 59 – ine.braekevelt@sgr26.besteffie.terras@sgr26.be.