tel. 051 26 75 50 Hugo Verrieststraat 68 | Roeselare | info@sgr26.be

Selectie- en bevorderingsambt

Selectie- en bevorderingsambten

Naast wervingsambten zijn er in de onderwijsinstellingen ook een aantal selectie- en bevorderingsambten die ingevuld moeten worden. Het gaat dan over aanstellingen in de ambten van directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur…

Als deze betrekking tijdelijk wordt ingevuld, spreekt men van een waarnemende aanstelling. Wordt een betrekking op een bepaald ogenblik vacant, dan kan de betrekking door de Raad van Bestuur van de Scholengroep open verklaard worden voor toelating tot de proeftijd, mutatie en nieuwe affectatie. Een aanstelling in het ambt van directeur van een CLB wordt bij mandaat toegewezen.

De aanstelling van een personeelslid in een selectie-of bevorderingsambt is de bevoegdheid van de raad van bestuur van de Scholengroep. De selectie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

Om in middenkader- en directiefuncties in het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap benoemd te kunnen worden heb je een decretaal voorzien vormingsattest nodig, de zgn. proef. Jaarlijks organiseert de GO! academie daartoe opleidingen. Welke specifieke ambten tijdens de volgende opleidingsreeks worden aangeboden wordt via de website en mailings aan de scholen, scholengroepen, hogescholen en universiteiten bekend gemaakt. De voorwaarden en de wijze van kandideren worden hierin uitgelegd. Dit gebeurt in de regel op het eind van het voorafgaande schooljaar of bij het begin van het opleidingsjaar.

De opleiding loopt over een schooljaar en bevat lesdagen en tutorials. Ze wordt afgerond met een proef. Wie nadien als directeur aan de slag gaat, start een in-servicetraject van 10 maand dat begeleid wordt  door mentoren.


Vacatures